Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2020

17:17
0255 cc63 390
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viajnna jnna
17:16
1324 a0fb 390
Reposted fromnoticeable noticeable viainspirations inspirations
Sponsored post
04:05
16:56
Cała sztuka z przyjaźnią polega na tym, żeby znaleźć ludzi lepszych od siebie, nie inteligentniejszych, nie bardziej cool, ale lepszych, serdeczniejszych i bardziej wybaczających, a potem szanować ich za to, czego mogą cię nauczyć, i słuchać ich, gdy mówią ci coś o tobie samym, choćby i najgorszego... albo i najlepszego, to się zdarza; i ufać im, co jest najtrudniejsze ze wszystkiego. Ale też i najlepsze.
— ,,Małe życie" H. Yanagihara
Reposted fromostatni ostatni viainspirations inspirations
16:33
6151 c954 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viajnna jnna
16:32
0398 33dd 390
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viajnna jnna

March 24 2020

20:21
11:21
Reposted fromshakeme shakeme viainspirations inspirations
11:20
11:20
11:18
11:18
7336 a0bf 390
11:18
4750 6afe 390
Reposted fromdmnkam dmnkam viamiscauliflower miscauliflower
11:17
8653 9c1d 390
"Wycinki w termosie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadygoty dygoty
11:17
1687 c15e 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viamaybeyou maybeyou
11:16
3306 992b 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajnna jnna
11:16
Reposted fromshakeme shakeme viajnna jnna
11:16
3571 bd1c 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajnna jnna
11:14
3786 822f 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viafeatherr featherr
11:12
11:09
4595 5bea 390
Reposted frommuhuhu muhuhu viamaybeyou maybeyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...