Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

12:39
Reposted fromoll oll viainspirations inspirations

May 13 2017

19:47
0049 4778 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viajnna jnna
19:47
4813 29ae 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakyszz kyszz
19:43
4039 65f0 390
Reposted fromslodziak slodziak viaaalickaa aalickaa

May 10 2017

20:09
6957 5a1e 390
20:07
3280 372e 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vialexxie lexxie
20:06

April 21 2017

15:10
15:06

April 01 2017

10:44
1895 03f2 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte

March 30 2017

06:15
2806 be36 390
Reposted fromerial erial vialexxie lexxie

March 29 2017

18:59

March 21 2017

21:29
9798 8a26 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacziczi cziczi
21:22
5011 e2d0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianadis nadis

March 20 2017

08:07
5146 cc35 390
Reposted fromalexnouveau alexnouveau viasalami salami

March 09 2017

22:00
Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej
Na wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej
Trzeba mi wielkiej psoty, trzeba mi psoty, hej!
Na wszystkie moje tęsknoty, ochoty duszy mej
Wielkich wypraw pod Kraków, nocnych rozmów rodaków
Wysokonogich lasów i bardzo dużo czasu

I tylko taką mnie ścieżką poprowadź
Gdzie śmieją się śmiechy w ciemności
I gdzie muzyka gra, muzyka gra!
Nie daj mi Boże, broń Boże, skosztować
Tak zwanej "życiowej mądrości"
Dopóki życie trwa, póki życie trwa!

Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viaWeroniikaa Weroniikaa
21:54
21:19
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viamadadream madadream

March 08 2017

20:38
2110 fc02 390
Reposted fromrevalie revalie viainsanelife insanelife
20:36
3338 4f15 390
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaLazhward Lazhward
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl