Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2019

07:23
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie

October 10 2019

07:47
1264 b04b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
07:47
Reposted fromencafe encafe vialexxie lexxie

October 02 2019

08:59
2677 e360 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

September 27 2019

18:31

September 24 2019

13:50
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
13:49
Nie liczyłem na nic. To znaczy liczyłem, że odwzajemnisz z czasem moje uczucie. Przecież nie mieściło mi się w głowie ni w sercu, że możesz nie odwzajemnić. Bo niby jak ty, cały mój świat, mógłby się mnie wyrzec?
Czekałem cierpliwie. Po tylu latach człowiek uczy się czekania. Umie czekać. Czekałem.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
13:48
0565 9b23 390
Reposted fromfreakish freakish vialexxie lexxie

September 23 2019

08:22
1885 2aac 390
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild viabadblood badblood

September 17 2019

13:42
0237 7581 390
Reposted fromthetemple thetemple viatobecontinued tobecontinued

September 12 2019

13:08
Reposted fromshakeme shakeme viajnna jnna
07:04
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaautunno autunno
07:03
3479 3203 390
Reposted fromplants plants viabodyinthegarden bodyinthegarden
07:03
07:02
07:01
5678 0991 390

September 10 2019

14:16
Przypuszczam, że to, co pociągało mnie w niej najbardziej, to jej iście dziecięcy zachwyt, w który wpadała, gdy ze mną była. To, jak na mnie patrzyła. Jak mnie dotykała. Mówiła, że sprawiłem, iż poczuła się odnowiona. W jakiś dziwny sposób, jeżeli dotrzemy do sedna, po prostu było między nami coś niezwykłego. Kiedy się spotykaliśmy, świat jakby się zatrzymywał. Takiego uczucia nie znajduje się na co dzień.
— Minka Kent
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadygoty dygoty
14:15
5146 6a76 390
Reposted fromtutajjula tutajjula viapatrzpodnogi patrzpodnogi
14:14
3634 c82c 390
Reposted fromdailylife dailylife viainvincible invincible
14:14
7980 0d3b 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl